top of page
herbafarm_akademi@8x.png

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MK DANIŞMANLIK EĞİTİM TIBBİ ÜRÜNLER LTD ŞTİ. (“HerbaFarm Akademi“) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MK DANIŞMANLIK EĞİTİM TIBBİ ÜRÜNLER LTD ŞTİ. (“HerbaFarm Akademi“) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

HerbaFarm Akademi tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi (sosyal medya kullanıcı adı dahil olmak üzere), görsel ve işitsel kayıt verileriniz, eğitim bilgileri, işyeri bilgileri gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

 

Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

Kişisel verileriniz, HerbaFarm Akademi tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,  internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, HerbaFarm Akademi ürün ve hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, HerbaFarm Akademi’yi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, HerbaFarm Akademi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • HerbaFarm Akademi ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak çalışmaları yürütmek, sosyal medya hedef kitle çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler, projeler ve etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

 • Online ürün ve hizmet/eğitim satışı  ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim,

 • Mevcut veya yeni ürün ve/veya hizmet, etkinlik, proje çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi HerbaFarm Akademi’ye açıklamanıza konu olan HerbaFarm Akademi ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak HerbaFarm Akademi’nin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

 • HerbaFarm Akademi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; HerbaFarm Akademi tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 

 

HerbaFarm Akademi’nin iş ortaklarına, hissedarlarına;  Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere ve ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.herbafarm.com.tr adresindeki HerbaFarm Akademi web sitesinde yer alan eğitim kayıt formu ve elektronik ortamda aktarılan belgeler aracılığıyla, ayrıca HerbaFarm Akademi ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya e-posta veya sosyal medya hesaplarımız veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar) HerbaFarm Akademi yetkililerine verilen bilgiler aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda HerbaFarm Akademi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda HerbaFarm Akademi’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

HerbaFarm Akademi, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

4. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK kapsamında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak ve ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da HerbaFarm Akademi’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. HerbaFarm Akademi’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 5. Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak HerbaFarm Akademi’nin Yukarı Gökçebel, Ahmet Bilgiç Cad. 23, Yalıkavak, Bodrum 48990 / Muğla adresine elden teslim etmeniz gerekmektedir.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@herbafarm.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, HerbaFarm Akademi tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, HerbaFarm Akademi kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HUSUSUNDA AÇIK RIZA BEYANI

 

MK Danışmanlık Eğitim Tıbbi Ürünler Ltd. Şti. tarafından hangi kişisel verilerimin, hangi amaçla işlendiği, kişisel verilerimin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler ve hangi amaçlarla aktarıldıkları, işlenen kişisel verilerimin saklandıkları süreyi, veri sahibi olarak sahip olduğum haklar ile ilgili Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Aydınlatma Metni kapsamında, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Ticari Elektronik İleti Onayı

 

MK Danışmanlık Eğitim Tıbbi Ürünler Ltd.Şti. (“Şirket”)’nin  www.herbafarm.com.tr  adresli internet sitesi (“Site”) üzerinden eğitim kayıt formu ve e-bülten aboneliği formu ile tarafıma ait kişisel veriler ve iletişim bilgileri toplanmaktadır. Bu metne onay vermem halinde, KVKK AYDINLATMA METNİNDEN edindiğim bilgiler çerçevesinde kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Site’de ya da Site dışında sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak, Şirket tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı veya kutlama amaçlı, sunum ve seminerler, bültenler veya Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin elektronik posta kullanılarak, veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletinin Şirket ya da Şirket’in talimatıyla Şirket’in iş ortakları tarafından tarafıma gönderilmesini kabul ediyorum. Bu onayımın reddetme hakkımı kullanıncaya kadar geçerli olacağını, iletişime geçilen her türlü elektronik iletişim kanalı içinde yer alacak onayı geri çekme yöntemi ile tarafımla ticari amaçla iletişime geçilmesini durdurabileceğimi biliyorum.

bottom of page